Referenciák Rólunk Kapcsolat Ajánlatkérés

Adatvédelem

Bevezetés

1.1. A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az ALUPROGRESS Kft. (2113 Erdőkertes, Mikszáth utca 26. adószám: 24865016-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-168923) (a továbbiakban: Adatkezelő) mint a [www.aluprogresskft.hu] („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Adatkezelő adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: ALUPROGRESS Kft.

Székhely: 2113 Erdőkertes, Mikszáth utca 26

Cégjegyzékszám: 13-09-168923

E-mail cím: iroda@aluprogresskft.hu

Honlap: www.aluprogresskft.hu

Az általunk gyűjtött személyes adatok a jogalap és a cél megjelölésével

Személyes adat: név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés célja: üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Személyes adat: név/cégnév, e-mail cím, szállítási cím, telefonszám

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése

Személyes adat: név, bankszámlaszám

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése banki átutalással

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) b) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama, adatok tárolása

4.1. Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel - Adatkezelő az ezzel kapcsolatos személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 10 év leteltével.

4.2. Szerződés teljesítése - Adatkezelő az ezzel kapcsolatos személyes adatait a szerződés megkötésének időpontjától számított 10 évig őrzi.

4.3. Bankkártyás fizetés, Banki átutalás - Ezzel összefüggésben az adatok tárolását Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

4.4. Az Adatkezelő általi adatok tárolása e-mail szerveren, továbbá felhőalapú tárhelyen történik.

Adatfeldolgozók

5.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

5.2. Tárhelyszolgáltató - Az Ön által megadott személyes adatokat a Tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. A személyes adataihoz Adatkezelőnél és Tárhelyszolgáltatónál csak azon személyek férnek hozzá, akik munkakörüknél fogva felelősek Adatkezelő/Tárhelyszolgáltató szerződéses és törvényes kötelezettségei teljesítésének elősegítéséért.

Név: MICROWARE HUNGARY KFT.

Székhely: 1148, Budapest, Fogarasi út 3-5.

E-mail cím: domreg@microware.hu

Telefonszám: +36 1 432 3236

5.3. Számlavezető bank - A(z) [OTP Bank Nyrt.] az adatkezelő számlavezető bankja. A bank a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, beleértve ebbe az adatkezelést is.

5.4. Szállítást végző harmadik fél - A szerződés teljesítéséhez szükséges szállítást végző harmadik fél a szállítási címről, továbbá magánszemélyre vonatkozó szállításnál nevet, céghez kötődő szállításnál a cég neve kerül tudomására.

5.5. A fentieken túl az Önre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog - Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

6.2. Helyesbítéshez való jog - Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

6.3. Törléshez való jog - Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával, melyet e-mail formájában tehet meg.

6.4. Korlátozáshoz való jog - Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

6.5. Adathordozhatósághoz való jog - Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.

6.6. Jogai, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes - Amennyiben aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük. Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

6.7. Jogorvoslati lehetőségek - Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: www.naih.hu

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Adatkezelő köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a NAIH-nak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

6.8. Bírósági jogérvényesítés - Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz, pontosabban az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat.

Egyoldalú módosíthatóság

7.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

7.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Ön az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.